Support
Garanti

Bionaire® strävar efter att ge dig branschens mest pålitliga produkter genom våra rigorösa test- och kvalitetskontroller. Men om du skulle få problem med din Bionaire®-enhet reparerar vi eller ersätter alla artiklar som omfattas av garantin för att du ska bli nöjd. Se din garantisedel för fullständig information om vad som omfattas.

GARANTI
> Luftrenare
> Fläktar
> Värmefläktar
> Luftfuktare
> Avfuktare

Garanti för fläktar, värmeelement och konvektorelement

Behåll ditt kvitto, eftersom det krävs för eventuella ersättningskrav enligt garantin.

Den här enheten har 3 års garanti efter inköp såsom beskrivs i detta dokument.

Under denna garantiperiod, i den osannolika händelsen av att enheten inte längre fungerar på grund av ett konstruktions- eller tillverkningsfel, var vänlig ta tillbaka den till inköpsstället, tillsammans med kvitto och en kopia av denna garanti.

Rättigheter och förmåner enligt denna garanti är förutom dina lagstadgade rättigheter, som inte påverkas av denna garanti. Endast Holmes Products (Europe) Ltd. (”Holmes”) har rätt att ändra dessa villkor.

Holmes åtar sig att inom garantiperioden reparera eller ersätta enheten, eller del av enhet som inte fungerar korrekt utan kostnad förutsatt att:

  • du inom rimlig tid meddelar inköpsstället eller Holmes om problemet; samt
  • att enheten inte har modifierats på något sätt eller utsatts för skada, felhantering, reparation eller modifiering av en person som inte är godkänd av Holmes.

Fel som inträffar genom felaktig användning, skada, felhantering, användning med fel spänning, naturkatastrofer, händelser som inte kan kontrolleras av Holmes, reparation eller modifiering av en person som inte är godkänd av Holmes eller underlåtenhet att följa användningsinstruktioner omfattas inte av denna garanti. Dessutom omfattas inte normalt slitage, däribland, men inte begränsat till, mindre missfärgning eller repor, av den här garantin.

Recycle

Rättigheterna enligt den här garantin gäller endast ursprunglig köpare och utvidgas inte till att omfatta kommersiell eller gemensam användning.

Kasserade elprodukter ska inte kastas i hushållsavfallet. Lämna till återvinningscentral där sådan finns.
E-posta frågor till oss på enquiriesEurope@jardencs.com för ytterligare information om återvinning och WEEE.

Holmes Products (Europe) Limited
1 Francis Grove
London
SW19 4DT
UK

© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.