Support
Garanti

Bionaire® strävar efter att ge dig branschens mest pålitliga produkter genom våra rigorösa test- och kvalitetskontroller. Men om du skulle få problem med din Bionaire®-enhet reparerar vi eller ersätter alla artiklar som omfattas av garantin för att du ska bli nöjd. Se din garantisedel för fullständig information om vad som omfattas.

GARANTI
> Luftrenare
> Fläktar
> Värmefläktar
> Luftfuktare
> Avfuktare

Garanti för luftfuktare

Spara ditt kvitto. Du behöver det vid eventuell reklamation under garantitiden.

Den här produkten garanteras i 2 år efter inköpet enligt beskrivningen i det här dokumentet. Om det osannolika skulle inträffa under garantiperioden, att apparaten slutar fungera på grund av konstruktions- eller tillverkningsfel, ska du ta den med till inköpsplatsen tillsammans med kvittot och en kopia av garantin.

Rättigheter och förmåner i den här garantin gäller utöver dina lagstiftade rättigheter, som inte påverkas av garantin. Endast Holmes Products (Europe) Ltd. (”Holmes”) har rätt att ändra villkoren.

Holmes åtar sig att utan kostnad reparera eller byta ut apparaten eller en del av apparaten som inte fungerar ordentligt under garantiperioden, under förutsättning att:
• du omedelbart meddelar inköpsstället eller Holmes om problemet.
• apparaten inte har ändrats på något sätt eller har utsatts för skador, missbruk, felaktig användning, reparation eller modifieringar av en person som inte är auktoriserad av Holmes.

Garantin täcker inte fel som inträffar på grund av felaktig användning, skador, missbruk, användning med felaktigt spänning, naturfenomen, händelser som Holmes inte kan kontrollera, reparation eller ändringar av person som inte är auktoriserad av Holmes eller undlåtande att följa bruksanvisningen. Slitage vid normal användning täcks inte heller av garantin, inklusive, men inte begränsat till, mindre missfärgningar och repor.

Rättigheterna i den här garantin gäller endast den ursprungliga köparen och avser inte kommersiellt eller offentligt bruk.

Om din apparat innefattar en landsspecifik garanti eller garantibilaga, ska du läsa villkoren i den garantin i stället för den här garantin eller kontakta din lokala auktoriserade försäljare för mer information. Denna symbol anger att produkten inte får kastas bland hushållssopor. Inom EU måste den omhändertas separat.. För att skydda miljön och människors hälsa från okontrollerad bortskaffning av sopor som innehåller farliga ämnen skall produkten återvinnas. Var god lämna in apparaten på en insamlingsplats för elektriska apparater eller kontakta återförsäljaren. Denne kan omhänderta apparaten för säker återvinning.

Holmes Products (Europe) Limited
1 Francis Grove
London
SW19 4DT
UK

© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.